Mijn favorieten

Veel gestelde vragen

 
Is mijn WOZ waarde te hoog?
In deze periode valt de WOZ-aanslag weer op de mat. Omdat de prijs van veel woningen de afgelopen tijd is gedaald, bestaat de kans dat uw woning voor de WOZ te hoog wordt gewaardeerd.

Hulp nodig met bezwaar maken? Maak nú een afspraak met één van onze taxateurs.


Bezwaar tegen uw WOZ-beschikking moet u binnen 6 weken na dagtekening indienen.
Wij brengen eenmalig € 25,- consult kosten in rekening *, ongeacht de grootte van uw voordeel.

* exclusief btw.Alles over het Energielabel
Via de website van Rijksoverheid kunt u alles vinden over het nieuwe energielabel.
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/energielabel-gebouwen

 

Wat kan Hypotheek Spectrum voor mij betekenen?

Download hier ons complete dienstverleningsdocument.
Heeft u verder nog vragen? Bel ons op 070 - 302.02.07

 
Alles weten over onderhoud met je buren?
Bekijk de website van de gemeente Den Haag: vve balie
 

 
Ik wil een NWWI taxatie laten uitvoeren
Indien u voor de bank of andere instantie een officiele NWWI taxatie nodig heeft, kunt deze opgeven via de navolgende link. NWWI
 
Het Nederlands Woning Waarde Instituut, het NWWI, valideert (keurt) taxatierapporten van woningen van aangesloten taxateurs en ziet erop toe dat elke taxatie uniform en volgens duidelijk richtlijnen is opgesteld. Geldverstrekkers, intermediairs en consumenten krijgen zo heldere, objectieve en betrouwbare woningtaxaties die inzicht geven in de wijze waarop de getaxeerde waarde tot stand is gekomen.
Alleen taxateurs die aan strenge kwaliteitseisen voldoen kunnen zich bij het NWWI aanmelden.


 
Waarom NVM?
NVM-makelaar taxateur staat voor kennis, betrouwbaarheid en kwaliteit
 
Hoe kunt u er als consument zeker van zijn dat uw makelaar bij de aankoop of verkoop van uw woning of bedrijfspand kennis van zaken heeft? En hoe kunt u er van op aan dat uw makelaar de kwaliteit biedt die nodig is om u met raad en daad bij te staan? Die garantie heeft u als u een NVM-makelaar in de arm neemt.

In de meeste gevallen betreft de aan- of verkoop van een woning een aangrijpende gebeurtenis. De Nederlandse Vereniging van Makelaars(NVM) meent dat de consument bij zo’n transactie optimaal moet worden begeleid door een kundige en betrouwbare makelaar.

Daarom kan toekenning van het NVM-lidmaatschap alleen als de vakbekwaamheid en ethiek van de makelaar objectief en onomstotelijk zijn aangetoond. Vervolgens zien wij als NVM voortdurend toe op de kwaliteit van de NVM-makelaar en doen we intensief aan kennisoverdracht. Want het NVM-keurmerk staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid.
 

Afschaffing wettelijke eed
Sinds 1 maart 2001 is de titel makelaar niet langer wettelijk beschermd en wordt de makelaar niet meer bij de rechtbank beëdigd. Vanaf die tijd mag iedereen zich makelaar noemen. Deze vrijheid levert voor u als consument geen enkele garantie op dat vakbekwaamheid en ethiek voldoende zijn gewaarborgd.
De afschaffing van de wettelijke eed is voor de NVM, de grootste brancheorganisatie met ruim 4.000 aangesloten makelaars, reden geweest om destijds een eigen beëdiging in het leven te roepen. De NVM wil daarmee meer dan ooit benadrukken dat het kiezen voor een bij de NVM aangesloten makelaar een veilige keuze is: een keuze voor kwaliteit en betrouwbaarheid. 

Bij een NVM makelaar heeft u dus de beste garantie voor kwaliteit. 
Als ik de vraagprijs bied, moet de verkoper de woning dan aan mij verkopen?
Over deze vraag bestaan veel misverstanden. Het hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, heeft namelijk in een vonnis bepaald dat de vraagprijs van een woning een uitnodiging is tot het doen van een bod. Als u de vraagprijs uit een advertentie of woninggids biedt, dan doet u een bod. De verkoper kan dan nog beslissen of hij uw bod wel of niet aanvaardt of dat hij zijn makelaar een tegenbod laat doen.


 
De makelaar vraagt een "belachelijk" hoge prijs voor een woning. Mag dat?
De verkoper bepaalt waarvoor hij zijn woning verkoopt in overleg met zijn makelaar. De koper kan onderhandelen over de prijs, maar de verkoper beslist. Dat geldt voor alle zaken die de verkoper belangrijk vindt om over te beslissen of hij zijn woning aan deze koper wil verkopen. Als verkoper en koper het over deze zaken eens zijn, is er een koop. Soms besluiten verkoper en koper over een aantal minder belangrijke zaken 'roerende zaken bijvoorbeeld' pas te onderhandelen als ze het over de hoofdzaken eens zijn. In een dergelijk geval kan een rechter wel bepalen dat de partijen, nu ze het over de door hen zelf aangegeven hoofdzaken eens zijn, moeten doorgaan met onderhandelen tot er een redelijk resultaat is bereikt.

 

 
Hoe komt de koop tot stand?
Als verkoper en koper het eens zijn over de belangrijkste zaken - onder andere prijs, leveringsdatum, ontbindende voorwaarden en eventuele afspraken over roerende zaken -, dan legt de verkopende NVM-makelaar de afspraken vast in de koopovereenkomst. Pas als beide partijen de koopovereenkomst hebben ondertekend, komt de koop tot stand.

Ontbindende voorwaarden zijn een belangrijk aandachtspunt. Als u deze opgenomen wilt hebben in de koopovereenkomst, dan moet u dit meenemen in de onderhandelingen. Als koper krijgt u niet automatisch een ontbindende voorwaarde. Koper en verkoper moeten het eens zijn over aanvullende afspraken en ontbindende voorwaarden voordat de koopovereenkomst wordt opgemaakt.

Voorbeelden van ontbindende voorwaarden zijn:
  • Financieringsvoorbehoud.
  • Geen huisvestingsvergunning.
  • Negatieve uitkomst van een bouwkundige keuring.
  • Het niet verkrijgen van Nationale Hypotheekgarantie.
  • NVM No-Risk clausule.

De koop komt pas tot stand op het moment dat de koopovereenkomst door beide partijen is ondertekend. Dit vloeit voort uit de Wet Koop onroerende zaak en heet het schriftelijkheidsvereiste. Een mondelinge of per e-mail bevestigde afspraak is dus niet voldoende.
 

Zodra de verkoper en de koper de koopovereenkomst hebben ondertekend en de koper (en eventueel de notaris) een afschrift van de overeenkomst heeft ontvangen, treedt voor de particuliere koper de wettelijke bedenktijd in werking (zie vraag 11). Binnen deze tijd kunt u als koper alsnog afzien van de koop. Na deze tijd is de koop definitief rond, tenzij de ontbindende voorwaarden van toepassing zijn. 
Kan verkoper de vraagprijs van een woning tijdens de onderhandelingen verhogen?
Het antwoord is ja. Als de vraagprijs alleen een uitnodiging is tot het doen van een bod (zoals beschreven onder "Als ik de vraagprijs bied, moet de verkoper de woning dan aan mij verkopen?"), dan kan de verkoper ook besluiten de vraagprijs te verlagen of te verhogen.
Tijdens een onderhandeling doen partijen vaak over en weer biedingen. Als de potentiële koper een tegenbod doet dat afwijkt van het bod dat de verkopende partij eerder heeft gedaan, dan vervalt het eerdere bod van de verkopende partij. Dus ook als de partijen "naar elkaar toekomen" in het biedingsproces kan de verkoper ineens besluiten om toch zijn tegenbod weer te verhogen en de koper om zijn bod weer te verlagen. 
Mag een makelaar ondanks onderhandelingen, toch doorgaan met bezichtigingen?
Dat mag. een onderhandeling hoeft nog niet tot een verkoop te leiden. De verkoper kan daarnaast graag willen weten of er meer belangstelling is. De eerste bieder hoeft nog niet de beste te zijn, daarom kunnen de bezichtigingen doorgaan. De NVM-makelaar moet dat dan wel duidelijk gemeld hebben. Vaak zal de verkopende NVM-makelaar aan belangstellenden vertellen dat hij, zoals dat heet, 'onder bod' is. Een belangstellende mag dan wel een bod uitbrengen, maar krijgt daar geen antwoord op tot de onderhandelingen met de eerste geinteresseerde is beëindigd. De makelaar zal geen mededelingen doen over de hoogte van de biedingen. Dit zou het overbieden kunnen uitlokken.

 

 
Mag een NVM-makelaar tijdens de onderhandelingen het systeem van verkoop wijzigen?
Dat mag. Eén van de partijen mag de onderhandeling beëindigen. Soms zijn er zoveel belangstellenden die de vraagprijs bieden of benaderen, dat het moeilijk is te bepalen wie de beste koper is. In dat geval kan de verkopende makelaar - natuurlijk in overleg met de verkoper - besluiten de lopende onderhandeling af te breken en de biedprocedure te wijzigen. Uiteraard dient hij eerst de eventuele gedane toezeggingen na te komen. De makelaar kiest vervolgens bijvoorbeeld voor een inschrijvingsprocedure. Alle bieders hebben dan een gelijke kans om een hoogste bod uit te brengen.


 
Van erfpacht naar eigen grond?
Erfpachters in Den Haag kunnen in een aantal gevallen volledig eigenaar worden van hun erfpachtgrond. De erfpachter kan namelijk van de gemeente het ‘bloot eigendom’ kopen. Het bloot eigendom is het volledig eigendom belast met het recht van erfpacht. Kijk voor meer informatie op de website van Gemeente Den Haag

 
Wanneer begint en eindigt de bedenktijd?
De bedenktijd begint om 0.00 uur op de dag na de overhandiging van de door beide partijen getekende akte (of kopie) aan de koper. De bedenktijd eindigt tegen middernacht van de laatste dag van de bedenktijd. Het precieze tijdstip waarop de koper het afschrift van de akte ontvangt, is dus niet van belang. Zie ook Wet Koop Onroerende Zaken.

Omdat de algemene termijnenwet van toepassing is, kan de bedenktijd langer duren dan drie dagen.
Op grond van deze wet wordt een termijn:

 
- die eindigt op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag, verlengd t/m de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is;
- zonodig zoveel verlengd dat daarvan tenminste twee dagen deel uitmaken die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is.
 
Koopakte ter hand gesteld op Bedenktijd eindigt op Bedenktijd bedraagt
Maandag Donderdag 3 kalenderdagen
Dinsdag Vrijdag 3 kalenderdagen
Woensdag Maandag 5 kalenderdagen
Donderdag Maandag 4 kalenderdagen
Vrijdag Dinsdag 4 kalenderdagen
Zaterdag Dinsdag 3 kalenderdagen
Zondag Woensdag 3 kalenderdagen

Voor de berekening van de bedenktijd worden als algemeen erkende feestdagen aangemerkt of daarmee gelijkgesteld:

Nieuwjaarsdag
Christelijke tweede Paas- en Pinksterdag
Beide Kerstdagen
Hemelvaartsdag
De dag waarop de verjaardag van de Koningin wordt gevierd
De vijfde mei
Goede Vrijdag

 
Daarnaast kunnen bij Koninklijk besluit specifieke dagen aangewezen worden die voor de berekening van de bedenktijd gelijkgesteld worden met algemeen erkende feestdagen.


 

 
Wanneer ben ik in onderhandeling?
U kunt niet afdwingen dat u in onderhandeling bent. U bent pas in onderhandeling als de verkoper reageert op uw bod. Ook kan de verkopende makelaar uitdrukkelijk aangeven dat hij met u in onderhandeling is. U bent niet in onderhandeling als de verkopende makelaar aangeeft dat hij uw bod met de verkoper zal overleggen.

 

 
Wat betekent een 'asbestclausule' ?
Tegenwoordig wordt vaak, door veranderende milieu maatregelen, een asbestclausule opgenomen. Dit betekent dat er in de onroerende zaak asbesthoudende stoffen/materialen aanwezig kunnen zijn. Het is dus niet gezegd dat er zich ook daadwerkelijk asbest bevindt in de woning. In het geval deze worden verwijderd dienen dan door koper die maatregelen en voorzieningen te worden getroffen die de wetgeving voorschrijft. Koper verklaart met deze wetgeving bekend te zijn en vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid in en/of de verwijdering van asbest uit de desbetreffende onroerende zaak kan voortvloeien. Voorbeelden hiervan zijn de “bekende” eterniet golfplaten als dakbedekking van schuurtjes.
 


 
Wat houdt de Wet Koop Onroerende Zaken in?
Als u een woning koopt, krijgt u sinds 1 september 2003 drie dagen bedenktijd. Gedurende deze periode kunt u de overeenkomst alsnog ongedaan maken. U krijgt zo de gelegenheid om deskundigen te raadplegen. De bedenktijd begint zodra de koper de (door beide partijen) getekende akte of een kopie daarvan krijgt overhandigd. In de nieuwe wet is de koop pas gesloten als deze schriftelijk is vastgelegd. Zolang geen koopakte is opgemaakt en deze door beide partijen is ondertekend, is er geen rechtsgeldige verkoop. Dit betekent echter niet dat de verkoper na het bereiken van mondelinge overeenstemming met de koper, zich zonder meer mag terugtrekken. De verkoper is na het tot stand komen van een mondeling akkoord (waarin alle belangrijke zaken van de overeenkomst aan de orde zijn geweest) in beginsel verplicht mee te werken aan het tot stand brengen van de koop door het opmaken van de daarvoor vereiste akte.
 

 
Wat houdt een ouderdomsclausule in?
In koopaktes wordt tegenwoordig vaak de zogenaamde ouderdomsclausule opgenomen. Dit betekent dat koper verklaart ermee bekend te zijn dat de woning bijvoorbeeld, meer dan 50 jaar oud is, wat betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe woningen. Tenzij de verkoper de kwaliteit ervan gegarandeerd heeft, staat verkoper niet in voor de vloeren, de leidingen voor elektriciteit, water en gas, de riolering en de afwezigheid van doorslaand of optrekkend vocht.
De koopsom is mede tot stand gekomen en gebaseerd op de huidige staat van onderhoud en koper verklaart van verkoper voldoende tijd gehad te hebben om het gekochte te inspecteren en eventueel een deskundige in te schakelen.


 

 
Wat is kosten koper?
Kosten koper (k.k.) betekent dat de koper de kosten voor de overdracht van de woning dient te betalen.
De kosten koper is ongeveer 10 % van de koopprijs. Onder de kosten koper vallen de volgende kosten:
- overdrachtsbelasting
- notariskosten voor de opmaak van de akte van levering
- kadasterkosten voor inschrijving akte van levering (koopakte)

Naast deze kosten dient u, als koper, ook rekening te houden met:
- notariskosten voor de opmaak van de hypotheekakte
- kadasterkosten voor inschrijving hypotheekakte

Onder de kosten koper vallen nooit de makelaarskosten. Als een verkoper een makelaar inschakelt voor de verkoop van zijn/haar woning dan zal de verkoper de kosten van deze makelaar moeten betalen. Als de koper een makelaar inschakelt voor de aankoop van een woning zal de koper de kosten van deze makelaar moeten betalen. 
Wat is 'vrij op naam'?
Soms neemt de verkoper de kosten voor de overdracht van de woning op zich. De woning wordt dan
'vrij op naam' (v.o.n.) aangeboden. Onder vrij op naam vallen de volgende kosten:
- overdrachtsbelasting
- kadasterkosten voor inschrijving akte van levering (koopakte)
- notariskosten voor de opmaak van de akte van levering

De koper betaalt bij vrij op naam zelf de kadasterkosten voor het inschrijven van de hypotheekakte en de notariskosten voor het opmaken van de hypotheekakte.

Onder vrij op naam vallen nooit de makelaarskosten. Als een verkoper een makelaar inschakelt voor de verkoop van zijn/haar woning dan zal de verkoper de kosten van deze makelaar moeten betalen. Als de koper een makelaar inschakelt voor de aankoop van een woning zal de koper de kosten van deze makelaar moeten betalen.


 
Wat doet Zeilstra NVM Makelaars met mijn gegevens?
Wij respecteren uw privacy. Hoe wij dat aanpakken kan u lezen in onze privacyverklaring.
 


 
Wat is een optie?
Een optie in juridische zin geeft een partij de keuze om door een eenzijdige verklaring een koopovereenkomst met een andere partij te sluiten. Partijen zijn het dan wel eens over de voorwaarde van de koop, maar de koper krijgt bijvoorbeeld nog een week bedenktijd. Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning is zo'n optie nog wel gebruikelijk. Bij het aankopen van een bestaande woning wordt vaak ten onrechte het begrip 'optie' gebruikt. Dan heeft het de betekenis van bepaalde toezeggingen die een verkopende makelaar kan doen aan een belangstellende koper tijdens het onderhandelingsproces.

Zo'n toezegging kan bijvoorbeeld inhouden dat een belangstellende koper een paar dagen de tijd krijgt om na te denken over een bod. De makelaar zal in de tussentijd proberen niet met een andere partij in onderhandeling te gaan. De belangstellende koper kan deze tijd gebruiken om een beter inzicht te krijgen in zijn financiering of in de gebruiksmogelijkheden van de woning. Een optie kan u niet eisen; de verkoper en verkopende makelaar beslissen zelf of er in een onderhandelingsproces bepaalde toezeggingen worden gedaan.